blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Wijnjewoude
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins

Er zijn accountants gevonden in Wijnjewoude Accountants

Alex van der Meer
Leidijk 6
9241WS  WIJNJEWOUDE
0516-481585

Administratiekantoren
Er zijn geen administratiekantoren gevonden
Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden
Antiekwinkels
Er zijn geen antiekwinkels gevonden
Apotheken
Er zijn geen apotheken gevonden
Architectenbureaus
Er zijn geen architectenbureaus gevonden

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Wijnjewoude Assurantietussenpersonen

Hiemstra Verzekeringen en O.Z.
Weinterp 80
9241HG  WIJNJEWOUDE
0516-471426

Automatiseringsbureaus
Er zijn geen automatiseringsbureaus gevonden
Autoplaatwerk-spuiterijen
Er zijn geen autoplaatwerk-spuiterijen gevonden

Er zijn autoreparateurs gevonden in Wijnjewoude Autoreparateurs

Donker
Duerswald 33
9241GW  WIJNJEWOUDE
0516-541368

Er zijn autowasserijen gevonden in Wijnjewoude Autowasserijen

Nutterts
Russchenreed 38
9241EE  WIJNJEWOUDE
0516-481195

Banken
Er zijn geen banken gevonden

Er zijn basisscholen gevonden in Wijnjewoude Basisscholen

Ver. v. Prot.-Chr. Basisond. te Wijnjewoude en Hemrik
Meester Geertswei 19
9241GJ  WIJNJEWOUDE

Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden
Belastingadviseurs
Er zijn geen belastingadviseurs gevonden

Er zijn binnenhuisarchitecten gevonden in Wijnjewoude Binnenhuisarchitecten

Peduzzi Interieurontwerper en Meubelmaker
Opperhaudmare 38
9241HR  WIJNJEWOUDE

Binnenvaart
Er zijn geen binnenvaart gevonden

Er zijn bloemisten gevonden in Wijnjewoude Bloemisten

Wilma
Weinterp 1
9241HB  WIJNJEWOUDE
0516-480668

Boekenspecialisten
Er zijn geen boekenspecialisten gevonden
Boekenuitgeverijen
Er zijn geen boekenuitgeverijen gevonden
Bouwmarkten
Er zijn geen bouwmarkten gevonden
Bouwspecialisten
Er zijn geen bouwspecialisten gevonden
Bruingoedwinkels
Er zijn geen bruingoedwinkels gevonden
Cafes
Er zijn geen cafes gevonden
Cateraars
Er zijn geen cateraars gevonden
Computerwinkels
Er zijn geen computerwinkels gevonden
Cv-installateurs
Er zijn geen cv-installateurs gevonden

Er zijn dakdekkers-dakconstructeurs gevonden in Wijnjewoude Dakdekkers-dakconstructeurs

Jager
Loksleane 15
9241GR  WIJNJEWOUDE
0516-481085

Dansscholen
Er zijn geen dansscholen gevonden
Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden
Dierenwinkels
Er zijn geen dierenwinkels gevonden
Discos
Er zijn geen discos gevonden
Drankwinkels
Er zijn geen drankwinkels gevonden
Dumpzaken
Er zijn geen dumpzaken gevonden
Economisch-adviesbureaus
Er zijn geen economisch-adviesbureaus gevonden
Fietswinkels
Er zijn geen fietswinkels gevonden
Fitnesscentra
Er zijn geen fitnesscentra gevonden

Er zijn fotografen gevonden in Wijnjewoude Fotografen

Michelle Hamstra Fotografie
Merkebuorren 68
9241GH  WIJNJEWOUDE
0516-480622

Fotografiewinkels
Er zijn geen fotografiewinkels gevonden
Fysiotherapeuten
Er zijn geen fysiotherapeuten gevonden
Glazenwassers
Er zijn geen glazenwassers gevonden

Er zijn goederenvervoer gevonden in Wijnjewoude Goederenvervoer

Nat. Int. Transport K. Larsen en Zn.
Noormanstrjitte 55
9241GT  WIJNJEWOUDE
0516-481947

Er zijn grondverzetters gevonden in Wijnjewoude Grondverzetters

Dienstverlening Frits
Weinterp 1
9241HB  WIJNJEWOUDE
0516-480596

Hardware-consultants
Er zijn geen hardware-consultants gevonden

Er zijn hondentrimsalons gevonden in Wijnjewoude Hondentrimsalons

Jannie
Noormanstrjitte 21
9241GT  WIJNJEWOUDE
0516-481617

Horloge-reparateurs
Er zijn geen horloge-reparateurs gevonden
Hotelrestaurants
Er zijn geen hotelrestaurants gevonden
Hoveniersbedrijven
Er zijn geen hoveniersbedrijven gevonden

Er zijn incassobureaus gevonden in Wijnjewoude Incassobureaus

Legion Incassodiensten
Compagnonsfeart 53
9241HJ  WIJNJEWOUDE
0516-471273

Interieurbouwers
Er zijn geen interieurbouwers gevonden
Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden
Jachthavens
Er zijn geen jachthavens gevonden
Juweliers
Er zijn geen juweliers gevonden

Er zijn kampeerterreinen gevonden in Wijnjewoude Kampeerterreinen

Twa Buken
Duerswald 9
9241GW  WIJNJEWOUDE
0516-541862

Kappers
Er zijn geen kappers gevonden
Keukenspecialisten
Er zijn geen keukenspecialisten gevonden
Kinderopvang
Er zijn geen kinderopvang gevonden

Er zijn klusbedrijven gevonden in Wijnjewoude Klusbedrijven

Haan Installatie- reparatie en Onderhoudsbedrijf
Merkebuorren 123
9241GD  WIJNJEWOUDE
0516-481901

Koeriers
Er zijn geen koeriers gevonden
Kunstwinkels
Er zijn geen kunstwinkels gevonden
Lasbedrijven
Er zijn geen lasbedrijven gevonden
Loodgieters
Er zijn geen loodgieters gevonden
Makelaars
Er zijn geen makelaars gevonden
Maneges
Er zijn geen maneges gevonden
Massagesalons-afslankstudios
Er zijn geen massagesalons-afslankstudios gevonden

Er zijn metselaars gevonden in Wijnjewoude Metselaars

Haulerwijk B.V.
Russchenreed 50
9241EE  WIJNJEWOUDE
0516-481698

Er zijn meubelmakers gevonden in Wijnjewoude Meubelmakers

Kasteloog
Klein Groningen 20
9241HS  WIJNJEWOUDE

Er zijn meubelstoffeerders gevonden in Wijnjewoude Meubelstoffeerders

Stoffenstoel
Biskopsreed 5
9241WR  WIJNJEWOUDE
0516-542360

Meubelzaken
Er zijn geen meubelzaken gevonden

Er zijn modeontwerpers gevonden in Wijnjewoude Modeontwerpers

Joost
Weinterp 32
9241HD  WIJNJEWOUDE
0516-480649

Er zijn motorfietswinkels gevonden in Wijnjewoude Motorfietswinkels

Sol Omnibus Lucet
Noormanstrjitte 6
9241GT  WIJNJEWOUDE
0516-471478

Notarissen
Er zijn geen notarissen gevonden
Opinieonderzoekers
Er zijn geen opinieonderzoekers gevonden
Opticiens
Er zijn geen opticiens gevonden

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Wijnjewoude Organisatie-adviesbureaus

Galaxy B.V.
Weinterp 46
9241HE  WIJNJEWOUDE
0516-481126

Parfumerie
Er zijn geen parfumerie gevonden

Er zijn participatiemaatschappijen gevonden in Wijnjewoude Participatiemaatschappijen

Posthumus-Bouma
Merkebuorren 21
9241GA  WIJNJEWOUDE
0516-481711

Passagiersvaart-veerdiensten
Er zijn geen passagiersvaart-veerdiensten gevonden
Pensions
Er zijn geen pensions gevonden
Postorderbedrijven
Er zijn geen postorderbedrijven gevonden

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Wijnjewoude Projectontwikkelaars

Taxatienet.Com B.V.
Weinterp 46
9241HE  WIJNJEWOUDE

Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden

Er zijn publicrelationbureaus gevonden in Wijnjewoude Publicrelationbureaus

Janny Janssen
Merkebuorren 119
9241GD  WIJNJEWOUDE
0516-480548

Er zijn rechtskundig-adviesbureaus gevonden in Wijnjewoude Rechtskundig-adviesbureaus

Koetsier
Welfingstrjitte 28
9241GN  WIJNJEWOUDE
0516-480608

Reclamebureaus
Er zijn geen reclamebureaus gevonden

Gesponsorde links

Reclamedrukkerijen
Er zijn geen reclamedrukkerijen gevonden
Registeraccountants
Er zijn geen registeraccountants gevonden
Reisbemiddelaars
Er zijn geen reisbemiddelaars gevonden
Reisorganisaties
Er zijn geen reisorganisaties gevonden

Er zijn religieuze-organisaties gevonden in Wijnjewoude Religieuze-organisaties

Vereniging van Rechtzinnig Hervormden
Tjalling Harkeswei 91
9241HM  WIJNJEWOUDE

Rijscholen
Er zijn geen rijscholen gevonden
Schadeverzekeraars
Er zijn geen schadeverzekeraars gevonden

Er zijn schilders gevonden in Wijnjewoude Schilders

Palsma
Weinterp 54
9241HE  WIJNJEWOUDE
0516-480894

Schoenreparatie
Er zijn geen schoenreparatie gevonden
Schoonmaakbedrijven
Er zijn geen schoonmaakbedrijven gevonden
Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Wijnjewoude Sociaal-cultureel-werk

Jongerenhonk Wijnjewoude
Te Nijenhuiswei 24
9241GV  WIJNJEWOUDE
0516481615

Software-consultants
Er zijn geen software-consultants gevonden
Software-producenten
Er zijn geen software-producenten gevonden
Speciaal-basisonderwijs
Er zijn geen speciaal-basisonderwijs gevonden

Er zijn speelgoedwinkels gevonden in Wijnjewoude Speelgoedwinkels

Akker Outdoor Toys
Mounleane 13
9241HA  WIJNJEWOUDE
0516-481694

Sport-speciaalzaken
Er zijn geen sport-speciaalzaken gevonden

Er zijn stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden in Wijnjewoude Stedebouwkundig-adviesbureaus

Gauke Krikke
Duerswald 9
9241GW  WIJNJEWOUDE

Stratenmakers
Er zijn geen stratenmakers gevonden

Er zijn stukadoren gevonden in Wijnjewoude Stukadoren

Jeroen Linstra
Meester Geertswei 39
9241GK  WIJNJEWOUDE
0516-481781

Tabakswinkels
Er zijn geen tabakswinkels gevonden
Tandartsen
Er zijn geen tandartsen gevonden
Tandtechnische-bedrijven
Er zijn geen tandtechnische-bedrijven gevonden

Er zijn taxibedrijven gevonden in Wijnjewoude Taxibedrijven

Wal
Merkebuorren 72
9241GH  WIJNJEWOUDE
0516-481293

Er zijn tegelzetters gevonden in Wijnjewoude Tegelzetters

Veen
Loksleane 42
9241GS  WIJNJEWOUDE
0516-481603

Telecomwinkels
Er zijn geen telecomwinkels gevonden
Textiel-winkels
Er zijn geen textiel-winkels gevonden
Thuiszorg
Er zijn geen thuiszorg gevonden

Er zijn timmermannen gevonden in Wijnjewoude Timmermannen

Keukenmontage S. Brouwer V.O.F.
Merkebuorren 30
9241GG  WIJNJEWOUDE
0516-481514

Transporteurs
Er zijn geen transporteurs gevonden
Tuincentra
Er zijn geen tuincentra gevonden
Uitleenbedrijven
Er zijn geen uitleenbedrijven gevonden

Er zijn uitvaartverzorgers gevonden in Wijnjewoude Uitvaartverzorgers

Uitvaartvereniging Eert De Doden
Meester Geertswei 38
9241GL  WIJNJEWOUDE

Uitzendbureaus
Er zijn geen uitzendbureaus gevonden
Vakantiehuizen
Er zijn geen vakantiehuizen gevonden
Veeteelt-diensten
Er zijn geen veeteelt-diensten gevonden
Verhuur-personenautos
Er zijn geen verhuur-personenautos gevonden

Er zijn vertalers gevonden in Wijnjewoude Vertalers

Transline Benelux
Loksleane 3
9241GR  WIJNJEWOUDE
0516-481177

Verzorgingshuizen
Er zijn geen verzorgingshuizen gevonden
Videotheken
Er zijn geen videotheken gevonden
Viswinkels
Er zijn geen viswinkels gevonden
Vloerleggers
Er zijn geen vloerleggers gevonden

Er zijn webdesigners gevonden in Wijnjewoude Webdesigners

Pronamic Internet, Vormgeving en Software
Merkebuorren 39A
9241GB  WIJNJEWOUDE
0516-481999

Webhosting
Er zijn geen webhosting gevonden

Er zijn woningbouwverenigingen gevonden in Wijnjewoude Woningbouwverenigingen

It Waldhus
Te Nijenhuiswei 107
9241EC  WIJNJEWOUDE

Woningstoffeerderijen
Er zijn geen woningstoffeerderijen gevonden
Zitmeubel-makers
Er zijn geen zitmeubel-makers gevonden
  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid